PRIVACY STATEMENT

‘Branchevereniging van dienstverlenende ondernemingen in de procesindustrie VOMI’ (VOMI)

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

VOMI, gevestigd te Zoetermeer aan de Zilverstraat 69, is de verwerkingsverantwoordelijke voor

de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VOMI verwerkt persoonsgegevens over u omdat uw bedrijf lid is van VOMI, u gebruik maakt van

onze diensten, omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt, of omdat u stakeholder van ons bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Functie
 • Bedrijf
 • Overige persoonsgegevens die U via correspondentie of telefonisch actief aan ons hebt
  verstrekt, zoals de deelname aan een activiteit of een vraag aan VOMI.

Waarom hebben wij gegevens nodig?

VOMI verwerkt persoonsgegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk aan:

 • Lidmaatschapszaken
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen
 • Gebruikmaking van dienstverlening van VOMI

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

VOMI bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

VOMI verstrekt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit

noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om aan een wettelijke

verplichting te voldoen.

Op basis van welke rechtsgronden gebruiken we uw gegevens?

VOMI gebruikt de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en verwerkt uw

persoonsgegevens alleen als u er toestemming voor hebt gegeven, het nodig is voor de

uitvoering van de (lidmaatschap)overeenkomst, omdat u en wij er een belang bij hebben dat

opweegt tegen het gebruik van uw gegevens, of omdat het moet volgens de wet.

Welke rechten heeft U in het kader van de privacywetgeving?

VOMI vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet hebt goed kunt uitoefenen.

Daarom is het heel makkelijk om contact op te nemen met ons door het sturen van een email

aan vomi@fme.nl. VOMI zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek

reageren.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;

 • het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, dan
  heeft u het recht om deze aan te laten passen;
 • het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het
  doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier
  zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor
  bijvoorbeeld de belastingdienst;
 • het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens
  gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking,
  het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de
  verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u
  hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht
  gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of
  algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal
  volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Beveiliging

VOMI neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of

er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via vomi@fme.nl

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

VOMI vindt het belangrijk om tevreden leden, opdrachtgevers en stakeholders te hebben. Ook al

doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is

mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de

bescherming van persoonsgegevens.